Onze visie…

Wat vinden wij belangrijk in onze werking ?

1. Jeugdleiders zijn onze leden. Het zijn vrijwilligers die zich belangeloos engageren om kinderen en jongeren een fijne vakantie en een leerrijke vrije tijdsbesteding te geven. We willen hen daarbij begeleiden.

De doelgroep van onze vereniging zijn jongvolwassenen vanaf 15 jaar, die zich vrijwillig, belangloos en onbezoldigd (zonder loon) willen engageren als jeugdleider in het jeugdwerk. Alle activiteiten, waaronder het organiseren van kadervorming/vorming en jeugdkampen staat in het teken van dit engagement, maar het hoeft zich daartoe niet te beperken.
De eigen jeugdkampen te Bellefontaine zijn onze bevoorrechte plaatsen waar begeleiders hun engagement kunnen opnemen en ervaring opdoen.
Jongeren die jeugdleider willen worden, kunnen zich vanaf het jaar dat ze 15 jaar worden  inschrijven op een cursus. Daarbuiten worden nog extra vormingsweekend/ specialisatieweekend georganiseerd.
De kinderen en jongeren zijn onze doelwitgroep; zij zijn het waarvoor we ons engageren.

2. Een engagement begint bij betrokkenheid en het mogen opnemen van verantwoordelijkheid. Zonder participatie is er geen engagement. We geloven dat engagement ook bijdraagt tot persoonlijkheidsvorming en persoonlijke groei.

Dit engagement is een groeiproces. Het vertrekt vanuit de belangstelling van jongeren om iets te doen voor andere  kinderen/jongeren op het terrein van vrijetijdsbesteding. Dit is een terrein waarop elke jongere van nature uit al enig ervaring kan hebben en aan te spreken is. In dit jeugdwerk gaat het om het organiseren van diverse activiteiten voor jongeren. De animator moet naast het technische aspect van organiseren, knutselen, enz. ook kunnen bezielen, animeren, zich inleven in de leefwereld van anderen, zijn fantasie en creativiteit inzetten, enz.
De animator moet voldoende sociale vaardigheden ontwikkelen, en vaak zijn eigen grenzen verleggen, om met de jongeren en met zijn mede-animatoren te kunnen werken. Engagement stelt verwachtingen maar geeft ook verantwoordelijkheden

3. Het engagement als jeugdleider beperkt zich niet tot opvang of invulling van de vrije tijd, want Jeugdwerk is immers het derde opvoedingsmilieu.

De meerwaarde die dit engagement heeft voor een begeleider, geldt ook voor de kinderen en jongeren (de doelwitgroep) die deelnemen aan de verschillende jeugdwerkinitiatieven. Van elke jeugdleider wordt verwacht, dat hij naast het organiseren van leuke activiteiten, ook oog heeft voor de pedagogische aspecten in de werking.

4. Ons jeugdwerk moet ook voor de jeugdleiders plezant blijven. Dit zijn de grenzen van ons engagement.

De reden waarom jongeren  jeugdleider worden kan zeer uiteenlopend zijn. Soms wijzigt die motivatie zelfs  doorheen het engagement. Jeugdwerk is vrijwilligerswerk én vrijetijdsbesteding, ook voor de begeleiders. Het ‘leuk en plezant zijn’ is een van de randvoorwaarden voor een blijvend engagement. De avontuurlijke en recreatieve jeugdvakanties spelen in op wat jongeren op die leeftijd aanspreekt.
Engagement en geloof kan veel verduren, maar de grens hiervan wordt bepaald door de draagkracht van elk leider. Het is aan het bestuur van Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE om deze grens te bewaken en om onze werking hieraan aan te passen.

5. We geloven in de kracht van diversiteit en in het principe van inclusie: door elkaar te ontmoeten kunnen jongeren met eigen talenten, soms eigen ervaringen en zienswijzen veel van elkaar leren.

We leven in een multiculturele samenleving met een zeer grote diversiteit aan mensen. We beseffen ook dat, door de keuzes die we maken (de wijze van rekruteren, de aard van de activiteiten, de verwachte engagementen, de deelnameprijzen, de materiële- en psychologische drempels, … ) we onvermijdelijk een selectie maken van jongeren, ouders of hun kinderen, die zich aangesproken voelen door onze werking. Het is dan ook een permanente bekommernis om de drempels zoveel als mogelijk te verlagen en zeker niet te verhogen.

6. We willen er ook staan voor kinderen en jongeren die in onze samenleving minder kansen krijgen. We zien dit realiseerbaar door een gezonde mix. van doelgroepen. De haalbaarheid daarvan wordt enkel bepaald door de draagkracht van de begeleiders.[

Zoals elders in het jeugdwerk, krijgen we regelmatig te maken met kinderen en jongeren die ‘moeilijk gedrag’ vertonen. Als vormingscentrum blijft het noodzakelijk om onze jeugdleiders hiervoor te vormen. Doch, ‘moeilijk gedrag’ is geen synoniem voor ‘kinderen uit voorzieningen’ (de welzijnssectoren, oa BJB of MPI) of voor groepen van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
In DUINEN-HEIDE is het werken met ‘maatschappelijk kwetsbare jongeren’ altijd een uitgesproken motivatie geweest. Die was zelfs zeer uitdrukkelijk aanwezig op het CKG De Schommel. Voor zover we kunnen spreken van ‘gewone kinderen’ (modaal middenklasse gezin) kiezen we voor een haalbare mix van de verschillende doelgroepen. De enige beperking daarbij is de draagkracht van de leidingsploeg. Om de draagkracht te bewaken, werd een meersporenbeid uitgewerkt : 1/ selectie van doelpubliek, 2/ opvolgingsdossiers, 3/ manier van aanpak, structuur, , 4/vorming.

7. Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE is een pluralistische, Christelijk geïnspireerde vereniging. Dit betekent dat we onze vrijwilligers uitnodigen om de christelijke waarden na te streven en die op een eigentijdse manier trachten te vertalen in onze werking.

De pedagogische aanpak wordt in DUINEN-HEIDE gestuurd vanuit Christelijke waarden. Dit betekent niet dat we geen respect opbrengen voor andere levensbeschouwingen. We leven immers in een multiculturele samenleving en veel van Christelijke waarden zijn ook universele menselijke waarden. De Christelijke zingeving is daarom een uitnodiging, maar wordt niet opgedrongen via ‘katholieke’ symbolen. We nodigen iedereen uit om zijn zingeving naar eigen inzichten te beleven. In die zin zijn we ook pluralistisch.

8. Onze grootste uitdaging is het zorgen voor een continue werking, ondanks de wisselende inzet en het verloop van mensen. Het doorgeven van opbouwende competenties en mogelijkheden zijn nodig om de vereniging op peil te houden.

Eigen aan het jeugdwerk, en nu ook in het vrijwilligerswerk, is het wisselende engagement. Jongeren en jongvolwassenen engageren zich meer en meer voor kortere periodes en steeds meer verschillende initiatieven tegelijk. De traditionele vrijwilliger (met zijn langdurige engagementen) wordt zeldzamer. Het lidmaatschap van de meeste animatoren bedraagt gemiddeld 3 tot 5 jaar. Slechts een aantal van hen groeit uit tot kampleider/instructeur.
Om te zorgen voor een continue werking is het daarom nodig om 1/ steeds voldoende ondersteuning en een voldoende aantrekkelijk en plezant engagement te bieden, 2/ voldoende ‘oudere’ begeleiders te houden die 3/ de nodige kennis en ervaring kunnen doorgeven

9. Onze vereniging tracht een open vriendengroep te zijn waar iedereen zich goed kan voelen en zich ondersteund weet, een plaats waarin iedereen kansen krijgt om engagementen op te nemen naargelang zijn of haar mogelijkheden.

Deze verbondenheid zorgt voor een blijvende motivatie en enthousiasmering. Jongeren kunnen ‘ontmoeten’ in een veilige omgeving en ‘vriendschappen smeden’, zijn - naast het ‘plezant zijn’ - sterke motivaties om zich te engageren. Binnen DUINEN-HEIDE kennen we talrijke peer-groups van jongeren die zich - binnen en buiten onze vereniging - kennen. Het versterken van het wij-gevoel in onze DHfamilie is nog steeds een belangrijk aandachtspunt.
DUINEN-HEIDE ziet zichzelf als één grote familie, een hechte groep vrienden die samen instaan voor leuke avontuurlijke vakantiekampen. De familiale sfeer is hierbij een krachtig bindmiddel. De meeste jongeren kennen elkaar en de begeleidingsploeg van de kampen, de cursussen en/of andere activiteiten. Door de wisselende samenstelling van de kampen en cursussen leren ze steeds meer mensen kennen en met elkaar werken. Deze ‘vriendengroep’ zorgt voor blijvende motivatie en enthousiasme. We zijn één werking.  De getrapte organisatiestructuur zorgt ervoor dat leden op elkaar betrokken blijven, en vorming en ervaring (stage) grotendeels gekoppeld worden aan engagement en verantwoordelijkheid. Doch dat belet niet dat jeugdleiders zich kunnen engageren in andere jeugdorganisaties of voor andere acties of op andere domeinen.

10. DUINEN-HEIDE onderschrijft de democratische basisprincipes van de samenleving, alsook de universele verklaring van de rechten van de mens en de rechten van het kind in het bijzonder.

Alle kinderen hebben minstens het recht om erbij te horen en te participeren. We ondersteunen deze rechten en hanteren deze ook als ethisch referentiekader in onze werking.

Recht op bescherming :

  • Kinderen mogen niet mishandeld en verwaarloosd worden,
  • Kinderen mogen niet uitgebuit worden,

Recht op diensten :

  • Kinderen hebben recht op voeding en gezondheidszorg,
  • Kinderen hebben recht op onderwijs,
  • Kinderen hebben het recht te genieten van sociale voorzieningen.

Recht op participatie :

  • Kinderen hebben recht om gehoord te worden over wat hen aanbelangt,
  • Ieder kind mag zeggen wat hij of zij denkt,
  • Kinderen hebben het recht om samen een clubje te vormen.