...

Dit zijn de deelnamebijdragen van onze kampen in 2023

Wanneer ben je ingeschreven ?

Betalingen kunnen gebeuren op rekening BE53 7895 5476 5953.
We vragen om minstens een voorschot te betalen van 75 euro bij de inschrijving.  Je bent ingeschreven van het moment dat we je inschrijving bevestigen, ook al is dit voorschot nog niet betaald. We geven de mogelijkheid om een soepele betalingsregeling af te spreken.  Lees ook de annulatievoorwaarden !

Wil je betalen in schijven ?

Betaal je de vakantie liever in schijven? Neem contact op met ons secretariaat om een regeling af te spreken. Vooraf gemaakte afspraken zijn nodig om rekening te houden met deze gespreide betalingen. Samen proberen we een oplossing te zoeken voor elke drempel.

Zoekt u naar mogelijke tussenkomsten voor uw jeugdkamp ?

 • Een fiscale aftrek in de personenbelasting.

  Voor kinderen jonger dan 14 jaar (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) kunnen ouders een gedeelte van de deelnamegelden aan jeugdkampen fiscaal aftrekken in hun belastingaangifte. Dit gedeelte bedraagt max. € 13,70 per dag per kind. Het bedrag zal voortaan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor de kampen vanaf 2022 zal de aangifte automatisch gebeuren, maar daarvoor hebben we de naam van de betalende ouder nodig en het rijksregisternummer van ouder en deelnemers. De belastingsvermindering wordt dan direct op uw belastingsaangifte vermeld. Klik hier voor meer info
  ¤

 • Een tussenkomst voor kinderen in de jeugdhulp (Opgroeien)

  Onder bepaalde omstandigheden kan u via een jeugdhulp-voorzieningen een tussenkomst krijgen voor de jeugdkampen van uw kinderen. Dit zijn ondermeer de diensten van het Centrum Leerlingenbegeleiding, Jongeren Adviescentrum, Centra Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de contextbegeleidingsdiensten van VAPH en BJB, enz.
  ¤
  Sinds 1 maart 2014 kan u deze tussenkomst rechtstreeks aanvragen via uw hulpverlener. Vraag naar “VIST-Specieke Acties“.  Deze tussenkomst is nog niet goed gekend bij de modale hulpverlener. Deze tussenkomsten zijn geplaffoneerd waarbij er soms  nog een klein gedeelte door de ouders dient betaald te worden. Een goed overzicht vind je op de website voor professionelen van  www.jeugdhulp.be Zie  Werkingsprocessen ITP Hoofdstuk 5. Vist .
  ¤

 • Werk jij, of je ouders bij de Vlaamse Overheid ?

  Contacteer dan De Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel op  overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/tegemoetkoming-vakantie-voor-jongeren Je kan inschrijven via het e-loket van de Vlaamse overheid. Naargelang het gezinsinkomen schommelt de tussenkomst tussen 7 en 22 euro per overnachting.
  ¤

 • Schrijf in via Iedereen verdient vakantie.

  Je kan ons vinden op: www.iedereenverdientvakantie.be  Toerisme Vlaanderen wil via Steunpunt Vakantieparticipatie mensen in armoede versterken in hun leven door hen de kans te bieden om ook op vakantie te gaan. Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen – wonend in Vlaanderen of Brussel – die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met OMNIO-statuut, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling, …
  Mensen kunnen via het OCMW, CAW, vzw of een andere organisatie die lid is van Steunpunt Vakantieparticipatie, een vakantie of een daguitstap boeken. Ben je niet zeker of jouw organisatie lid is? Vraag het gerust aan de mensen van jouw organisatie of aan het steunpunt zelf.
  Steunpunt Vakantieparticipatie kan je bereiken op het nummer 02/504 03 91 of het gratis nummer 1700. Sommige OCMW’s werken ook actief samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. Vraag bij het OCMW waar jij bent aangesloten na of je van deze voordelen gebruik kan maken. Wie niet bij een sociale organisatie aangesloten is, kan via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij www.iedereenverdientvakantie.be een kamp  reserveren.
  ¤

 • De Vrijetijdspas. (Niet van toepassing voor Duinen-Heide)

  Een vrijetijdspas is een systeem dat, door het aanbieden van kortingen of verminderingen, mensen met een laag inkomen wil stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven of aan een brede waaier van activiteiten in de gemeente. Het betreft activiteiten gericht op cultuur, sport en ontspanning.
  ¤

 • De UiTPAS (Niet van toepassing voor Duinen-Heide)

  is een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie wil stimuleren. Dat gebeurt via een puntenspaarsysteem: per deelname aan een UiTPASactiviteit ontvangt elke pashouder één punt. Die punten kunnen dan omgewisseld worden voor voordelen. Specifiek aan UiTPAS is de extra aandacht voor mensen in armoede. Zij krijgen namelijk bovenop de spaar- en ruilkansen eveneens een structurele korting op het vrijetijdsaanbod dat het UiTPASlabel draagt.
  Je vind ons op :  www.uitinvlaanderen.be/
  ¤

 • Personeelskortingen bij onderstaande bedrijven

  Een aantal firma’s doen mee aan de bekendmaking van onze kampen en krijgen voor hun personeelsleden een korting op de inschrijvingsprijs van onze kampen !  Neem daarvoor contact op met de personeelsdienst van uw werkgever. Onder andere deze bedrijven profiteren al van deze korting !

Wens je dit ook voor jouw bedrijf ? Neem dan snel contact op. (info@duinen-heide.be).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.