Aanspreekpunt Integriteit (API)

 

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema. Haar taken kunnen dus bestaan uit:

 • aanspreekpunt en eerste opvangOnze API
 • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
 • preventieactiviteiten en ondersteuning

Karine Wauters
GSM: 0495-75.97.62.
e-mail: Ombudsdienst.DH@gmail.com

Karine is de aanspreekpersoon integriteit (API) van Duinen-Heide.  Zij is binnen onze jeugdorganisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteitsschendingen. Vaak gaat het om zaken als uitsluiten, discriminatie, pesten, intimidatie en agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 De API:

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller (zonder de rol van hulpverlener op te nemen);toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag;
 • vormt zich een beeld van de situatie en moet zelf een inschatting kunnen maken van de feiten in overleg met een intern team of met de hulp van externe experten;
 • probeert in te schatten welke stappen noodzakelijk zijn;
 • stemt af met betrokkenen welke stappen ze willen zetten;
 • bij onterechte klachten of lichte feiten kan de API adviseren hoe men dat kan opvolgen;
 • adviseert het lokale niveau over afspraken en procedures;
 • kan eventueel rechtstreeks met de betrokkenen (pleger, slachtoffer) in gesprek gaan over afspraken en procedures;
 • maakt een correcte registratie en een schriftelijk verslag van vragen en incidenten en van de wijze waarop deze zijn opgevolgd;
 • maakt in de organisatie afspraken over de registratie en terugkoppeling van interventies bij een integriteitsschending;
 • respecteert de regels rond discretieplicht en
 • respecteert de meldingsplicht.