logo1.pngDUINEN-HEIDE” / “Dunes et Bruyères”


Onze roots binnen “DUINEN-HEIDE”

Na de eerste wereldoorlog was er vooral in de grote steden veel ellende en ondervoeding onder de kinderen. Op 26 juli 1921 richtten E.H. Verbruggen en Emile-Pierre Thielemans de voorloper van onze organisatie op onder de naam L’ Oeuvre des Colonies Scolaires de l’ Aglomération Bruxelloise (Werk van Katholieke Schoolkolonies van de Brusselse Agglomeratie).

Op 29 januari 1923 kocht men te Averbode de gronden met de villa. Het gebouw St-Antonius wordt in 1923 gebouwd. Het huis wordt erkend door het Oeuvre Nationale de l’ Enfance of Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (N.W.K.) en het verblijf is voorzien voor kinderen en jongvolwassenen van 3 tot 18 jaar.

averbode


In 1926 verandert de naam in : Oeuvre Nationale des Colonies Scolaires Catholiques (Nationaal werk der katholieke schoolkolonies). Tot 1955 was het “Nationaal Werk der Katholieke Schoolkolonies” de grootste organisatie van het land wat kinderopvang betreft. In 1970 verandert de naam van de organisatie in “DUINEN-HEIDE” / “Dunes et Bruyères” Dit kan men lezen in het Staatsblad van 11 juni 1970.

In 1980 worden de katholieke schoolkolonies van ons land “kinderopvangcentra”, door een nieuwe reglementering van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK)

Kaderschool “DUINEN-HEIDE”

1933 : In het Gentse seminarie werden aanvankelijk seminaristen gevraagd om als monitor naar Averbode te komen. De kinderen bleven op dat moment in perioden van 14 dagen. Het duurde tot in 1957, dat we met een Nederlandstalige en Franstalige afdeling, een kaderschool werden. De eerste cursus heeft plaats in juli 1958 : 3 van de 7 cursisten waren van Averbode. Vanaf 1959 wordt begonnen met het geven van de cursus voor hoofdmonitor (-trice). Maar het duurt zeker nog 5 jaar vooraleer we de toelating krijgen om de cursus voor instructor te geven. De eerste instructoren volgen cursus te Aalter (Nederlandstaligen) of te Brussel (Franstaligen).

De kaderschool groeide, vooral toen we in de jaren ’80 elk jaar een kerstcursus gingen organiseren in De Brink, te Herentals, met 90 cursisten en meer. Vanaf 1987 werd ook gedacht aan het oprichten van een eigen rechtspersoon, een vzw. Op 21 september 1989 verschenen de statuten van de Kaderschool Duinen-Heide vzw in het Belgisch Staatsblad.

De kaderschool stond echter niet los van de evoluties binnen Duinen-Heide (nationaal). De kinderopvangcentra werden één voor één gesloten en waar we al jaren voor vreesden, gebeurde in september 1989 : de raad van beheer van Duinen-Heide Nationaal laat ons weten dat Averbode zou gesloten worden.

Jeugdverblijfcentrum “DUINEN-HEIDE”

Op 23 november 1988 wint Lode Vandierendonck voor DUINEN-HEIDE 1 miljoen Belgische franken tijdens de Pak De Poen Show op BRTN.

Om de werking van Kaderschool Duinen-Heide niet in gevaar te brengen met de hoge leninglast, werd voor het organiseren van jeugdkampen en het beheer van het jeugdverblijfcentrum een aparte rechtspersoon (vzw) opgericht. Op 1 februari 1990 verschenen de eerste statuten van Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw in het Belgisch Staatsblad. In de voorbije 30 jaar beleefden honderden kinderen en jongeren er een pracht van een vakantie!

Jeugdvakanties Duinen-Heide wordt landelijk jeugdwerk
Op 1 januari 1998 werd het nieuwe decreet van 12 mei 1998 op het Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk van kracht. De betoelaging van de jeugdkampen zou vervangen worden door een subsidiëring van het secretariaat. De subsidieerbare activiteiten “jeugdkampen” en “kadervorming” moesten hergroepeerd worden in één erkend initiatief. De statuten moeten worden aangepast aan de vereisten van het decreet. Aangezien de rechtspersoon Jeugdvakanties Duinen-Heide toen eigenaar was van het jeugdverblijfcentrum en omwille van de herkenbaarheid werd beslist om enkel de namen van beide vzw’s om te wisselen (de rechtspersonen te behouden) : De rechtspersoon Kaderschool kreeg de naam “Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw”. De rechtspersoon Jeugdvakanties die het jeugdverblijfcentrum zou beheren kreeg een nieuwe naam: het werd “Jeugdverblijfcentrum Duinen-Heide vzw

… wordt vervolgd …