Informatie-nota voor de vrijwilliger

bij Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE

1. Organisatie
 
Naam  Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw
Ondernemingsnummer 0439.774.937
Adres zetel Koning Albertlaan 58 – 3010 Kessel-Lo
Tel. / fax. 016-26.17.69. – gsm 0468-20.50.20.
Bankrekening BE29 7895 54776 7064 (werkingsrekening)
BE53 7895 5476 5953 (jeugdkampen)
BE96 7895 4232 5705 (vormingen)
e-mail info@duinen-heide.be
url www.duinen-heide.be
Sociale doelstelling

De vereniging stelt zich tot doel:

1. Het organiseren van jeugdvakanties, met de focus op kinderen uit kansarme gezinnen.
2. Het organiseren van kadervorming (cursussen en stages) en verdere vorming, alsook begeleiding aan jongeren die zich wensen te engageren in het jeugdwerk,
3. Het verder uitbouwen en onderhouden van ons eigen jeugd­verblijfcentrum te Bellefontaine (Bievre) in de Ardennen.
4. Het opzetten en ondersteunen van vakantie-initiatieven van externen, en sociaal-culturele activiteiten voor jongeren.

 

 Verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van organisatie en de vrijwilliger’.

 
 Naam
 Marc Van Nieuwenhuysen, coördinator
Tel. & email.
016-26.17.69
 
Persoon waar je terecht kan voor persoonlijke vragen :
 
 Naam

Karin Wauters,
API aanspreekpunt Integriteit (grensoverschrijdend gedrag)

Tel. & email

 

 0495-75.97.62.
 Ombudsdienst.DH@gmail.com

  
 
2. Verzekeringen 

Verantwoordelijke contactpersoon i.v.m. ongevallen en verzekeringen:

 Naam
 Willy Van Nieuwenhuysen, penningmeester
Tel. & email.
016-26.17.69
 

Verplichte verzekeringen : 

 
Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Inclusief rechtsbijstand.

Maatschappij

IC Verzekeringen nv,
Handelsstraat 72, 1040 Brussel

Polisnummer
 9004716 (uitgebreid tot studenten en werkenden)
 
 Vrije verzekeringen :
 
Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.

Inclusief rechtsbijstand

 Maatschappij

IC Verzekeringen nv,

Handelsstraat 72, 1040 Brussel

 Polisnummer
5800452 (uitgebreide polis)
 
Waarborgen

Omniumverzekering auto “rijden in opdracht”

Inclusief rechtsbijstand

Maatschappij

IC Verzekeringen nv,

Handelsstraat 72, 1040 Brussel

 Polisnummer
 6590610
 

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt de reële kosten terug, na voorafgaandelijke goedkeuring en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, voor kosten die gedaan worden in naam en voor rekening van de vereniging (bv. ver­tegen­woordigingen, vervoer van personen, transport van materiaal, aankopen, …);

De organisatie voorziet in principe in geen enkele verloning voor vrijwilligers­activiteiten.

De enige uitzonderingen hierop zijn :

  • Het verblijf op kampen, cursussen en/of activiteiten waarop zij gevraagd worden als medewerker, leiding, lesgevers en/of medewerker/organisator, … 
  • Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde  maxima) voor begeleiding van kampen, cursussen, vormingsweekends, activiteiten, inclusief de vervoerskosten van en naar dit engagement”.
  • De maximale bedragen worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Zij mogen (voor 2023) niet  meer bedragen dan 40,67 euro per dag én niet meer dan 1.626,77 euro per jaar. Vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten maximale bedragen ontvangen als forfaitaire onkostenvergoeding.Deze maxima gelden per persoon, ongeacht het aantal organisaties dat de vrijwilliger werkt.
  • Sinds 29/05/2009 kan een vrijwilliger als hij gebruik maakt van zijn eigen wagen en mits hij het aantal kilometer kan aantonen, naast het jaarlijks forfait, 0,15 euro per kilometer terugbetaald krijgen (bij JVDH) met een maximum van 2000 keer de kilometervergoeding (0,4237 €/km) bedoeld in art. 13 van het KB dd 18/01/65 houdende algemene regeling inzake reiskosten. De kilometervergoeding wordt nu elk kwartaal aangepast. Voor kwartaal 3 van 2023 is dit maximum 847,40 euro/jaar.

    Informatie i.v.m. de vergoedingen kan u bekomen via : 

Naam
Willy Van Nieuwenhuysen, penningmeester
Tel. & fax.
016-26 17 69 (thuis)
 

4. Aansprakelijkheid

De vrijwilliger handelt steeds ter goeder trouw.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Gegevensbescherming

  • “Jeugdvakanties Duinen-Heide wil zorgvuldig omspringen met de privacy van onze leden/deelnemers. Als deelnemers inschrijven op onze activiteiten, kampen en cursussen geven zij ons vrijwillig de informatie die we nodig hebben voor de organisatie ervan.Ook voor wie zich binnen onze vereniging engageert of inschrijft voor een kadervorming in het jeugdwerk houden we informatie bij over attesten, gevolgde vormingen, trajecten en engagementen.
  • We gebruiken deze informatie om onze kampen en cursussen op een goede manier te kunnen organiseren, om kadervormingstrajecten en engagementen te kunnen opvolgen en om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en eventuele info uit het werkveld die voor jou interessant kan zijn.
  • We wisselen deze informatie alleen uit met de Overheid in het kader van onze erkenning als Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk en de verantwoording van subsidies.
  • We bewaren je persoonsinformatie zo lang als je actief bent in Duinen-Heide en zoals als nodig is.  We bewaren ook een aantal basisgegevens over kadervormingstrajecten die ons moeten toelaten om achteraf duplicaten van attesten aan te vragen.
  • Als je wil weten welke informatie we van jou bewaren, kan je een afdruk vragen van deze gegevens. Je kan onvolledige of onjuiste gegevens desnoods aanpassen of beperken, maar je kan ons niet vragen om informatie te verwijderen die essentieel is om onze opdracht naar de Overheid te verantwoorden.

6. Geheimhoudingsplicht

De vrijwillig(st)er voert zijn opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen Duinen-Heide en is verbonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die de vrijwillig(st)er bekend zijn geworden of wat hem/haar confidentieel is mee­ge­deeld.

(Zie ook artikel 458 van het Strafwetboek.)

7. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van zijn werkterrein en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . .

De organisatie verwacht daarbij een correcte uitvoering van het engagement, volgens de geldende afspraken, een correcte deontologische houding van de vrijwilliger, teamwork, . . .

2 januari 2024,

namens Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw