Info voor vrijwilligers

logo1.png
 
 
 

Informatie-nota voor de vrijwilliger
bij Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE 

1. Organisatie
 
Naam
 Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw
Ondernemingsnummer
0439.774.937
Adres zetel
Koning Albertlaan 58 – 3010 Kessel-Lo
Tel. / fax.
016-26.17.69. – gsm 0468-20.50.20.
Bankrekening
BE53 7895 5476 5953 (jeugdkampen)
BE96 7895 4232 5705 (vormingen)
e-mail
url
Sociale doelstelling

De vereniging stelt zich tot doel:
1. Het organiseren van cursussen en verdere vorming, alsook begeleiding aan jongeren die zich wensen te engageren in het jeugdwerk,
2. Het organiseren van jeugdvakanties. Deze hebben bij voorrang plaats in het eigen jeugd­verblijfcentrum.

3. Het opzetten en ondersteunen van vakantie-initiatieven van externen, en sociaal-culturele activiteiten voor jongeren.

 
Verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van organisatie en de vrijwilliger’.
 
 Naam
 Marc Van Nieuwenhuysen, secretaris
Tel. & fax.
016-26.17.69
 
Persoon waar je terecht kan voor persoonlijke vragen :
 
 Naam
 Marc Van Nieuwenhuysen, secretaris
 Tel. & fax.
 016-26.17.69
  
 
2. Verzekeringen 
 
Verantwoordelijke contactpersoon i.v.m. ongevallen en verzekeringen:
 
Naam
 Willy Van Nieuwenhuysen, penningmeester
 Tel. & fax.
016-26 17 69 (thuis)
 
Verplichte verzekeringen : 
 
Waarborgen
De burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
Inclusief rechtsbijstand.
Maatschappij
IC Verzekeringen nv,
Handelsstraat 72, 1040 Brussel
Polisnummer
 9004716 (uitgebreid tot studenten en werkenden)
 
 Vrije verzekeringen :
 
Waarborgen
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.
Inclusief rechtsbijstand
 Maatschappij
IC Verzekeringen nv,
Handelsstraat 72, 1040 Brussel
 Polisnummer
5800452 (uitgebreide polis)
 
Waarborgen
Omniumverzekering auto “rijden in opdracht”
Inclusief rechtsbijstand
Maatschappij
IC Verzekeringen nv,
Handelsstraat 72, 1040 Brussel
 Polisnummer
 6590610
 

3. Vergoedingen
De organisatie betaalt de reële kosten terug, na voorafgaandelijke goedkeuring en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, voor kosten die gedaan worden in naam en voor rekening van de vereniging (bv. ver­tegen­woordigingen, vervoer van personen, transport van materiaal, aankopen, …);
De organisatie voorziet in principe in geen enkele vergoeding voor vrijwilligers­activiteiten.

De enige uitzonderingen hierop zijn :

  • Vergoedingen in natura : het verblijf op kampen, cursussen en/of activiteiten waarop zij gevraagd worden als medewerker, leiding, lesgevers en/of medewerker/organisator, … 
  • “Forfaitaire financiële vergoedingen (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde  maxima) voor begeleiding van kampen, cursussen, vormingsweekends, activiteiten, inclusief de vervoerskosten van en naar dit engagement”.
  • Vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten maximale bedragen ontvangen als forfaitaire onkostenvergoeding. Zij mogen (voor 2017) niet  meer bedragen dan 33,36 euro per dag én niet meer dan 1.334,55 euro per jaar. Vanaf juni 2018 worden de grensbedragen 34,03 euro per dag en max. 1.361,23 euro per jaar.
    Deze maxima gelden per persoon, ongeacht het aantal organisaties dat de vrijwilliger werkt.
  • Sinds 29/05/2009 kan een vrijwilliger als hij gebruik maakt van zijn eigen wagen en mits hij het aantal kilometer kan aantonen, naast het jaarlijks forfait, 0,15 euro per kilometer krijgen met een maximum van 2000 keer de kilometervergoeding bedoeld in art. 13 van het KB dd 18/01/65 houdende algemene regeling inzake reiskosten. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Voor 2017 was dit maximum 698 euro.

    Informatie i.v.m. de vergoedingen kan u bekomen via : 

Naam
Willy Van Nieuwenhuysen, penningmeester
Tel. & fax.
016-26 17 69 (thuis)
 

4. Aansprakelijkheid
 
De vrijwilliger handelt steeds ter goeder trouw.
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan  toevallig voorkomt.
 
5. Geheimhoudingsplicht
 
De vrijwillig(st)er voert zijn opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen Duinen-Heide en is verbonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die de vrijwillig(st)er bekend zijn geworden of wat hem/haar confidentieel is mee­ge­deeld.
(Zie ook artikel 458 van het Strafwetboek.)
 
6. Wederzijdse rechten en plichten
 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van zijn werkterrein en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . .
De organisatie verwacht daarbij een correcte uitvoering van het engagement, volgens de geldende afspraken, een correcte deontologische houding van de vrijwilliger, teamwork, . . .
 
2 januari 2018,

namens Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw